آموزشگاه دخترانه زبان کره ای الما
اموزش زبان کره ای در تهران تحت مجوز آموزش پرورش مختص دختران با مدیریت بانو صابری- در دو لاین دخترانه و پسرانه ، پیشرو در ارایه خدمات نوین آموزش زبان کره ای در ایران با بهترین اساتید ایرانی کره ای

آموزش تخصصی زبان کره ای

کلاس کره ای
کلاس کره ای

تخصصی شدن محیط کلاس تا چه حد در یادگیری زبان کره ای مهم است؟

هدف از انجام این تحقیق استفاده از آن به عنوان راهنمایی در آموزش زبان دوم است.یکی از مشکالت معلمان،نداشتن کالس تخصصی برای تدریس زبان است. بر اساس شواهد و گفته های معلمان، مشکالتی که با آن مواجه می شوند به سه دسته اصلیتقسیم می شود:منابع،مدیریت، کالس و آموزش.

معموال در کالس های زبان تخصصی مجهز معلمان به همه یا برخی از منابع زیردسترسی دارند:

1 -تخته سفید

2 -پروژکتور

3 -دستگاه پخش سی دی/ضبط صوت

4 -ویدئو

5 -منابع مرجع همچون لغت نامه و منابع کمکی برای خواندن

6 -کامپیوتر

علاوه براین در کالس درس ،نمودار پوستر و نقشه نصب شده است که زبان و فرهنگ مقصد را معرفی میکنند و از جمله منابع در دسترس برای معلم وزبان آموزان است . این موارد را میتوان به عنوان اطلاعات داده های فراوان و مورد نیاز برای فراگیری موفق زبان دوم در آموزش زبان دانست

دسترسی معلم به این منابع بستگی به عواملی دارد؛ از جمله اینکه آیا معلمی به عنوان »صاحب کالس، این شرایط را دارد که دیوار یا فضای کلاس را به اشتراک بگذارد؟ یا اینکه معلم تا چه حد قادر است محتویات درس را به کلاس انتقال دهد؟ چمدان های چرخ دار وسیله ای مفید برایبرخی از معلمان سیار است اما عده ای دیگر، با آنکه به راحتی میتوانند

وسایل الزم را حمل ،کنند این کار برایشان مشکل می نماید. معلمانی که قبالااز یک کالس اختصاصی استفاده میکردند اگر مجبور شوند تدریس را در محیطی بدون وسایل الزم انجام دهند ناخوشایندی دارند و مدیریت کالسبرایشان لذت بخش نیست مثالا یکی از معلم ها گفته است: » من به نقشه اشاره کردم تا مکانهایی را به بچه ها نشان دهم، سپس متوجه شدم که دراتاق دیگری هستم.

مدیریت کلاس دومین دلیل نگرانی معلمانی بود که کلاس ایده آل خود را نداشتند. معلمان اظهار داشتند که نمیتوانستند روند عادی شروع کار کلاسی با زبان آموزان را انجام دهند این مشکل زمانی بیشتر می شود که زبان آموزان در کالس درسی باشند که مربوط به موضوع دیگری است و یا حتی بدتر برای هر درس اتاقی مختلفی در نظر گرفته شود. معلمانی که در

کالسهای مختلفی تدریس میکردند زمانی که زبان آموزان وارد میشدند نمیتوانستند در محلی باشند که با آنها احوالپرسی کنند و یا به آنها خوشامد بگویند، بنابراین قبل از درس ایجاد رابطه و مکالمه یک به یک به زبان مقصد را نداشتند. چندین معلم اظهار داشتند هنگامی که پیوسته مجبور به تغییر میشوند حس میکنند تدریسشان تأثیر کمتری دارد. یکی از معلمان که عادت داشت قبل از شروع کالس نتایج یادگیری کالسی را یادداشت کند اظهارتأسف کرد که دیگر نمی تواند این کار را برای هر درس انجام دهد؛ زیرا در کالسهای مختلفی تدریس کرده و اغلب پس از دانش آموزان وارد کلاس میشده است این بدان معنی است که بخش اول درس صرف بازکردن وسایل تدریس آرام کردن زبان آموزان و جلب توجه آنها و ایجاد تمرکز برای زبان آموزان می .شود شرایط کالس به شکلی بود که معلمان مجبور بودند یا با چیدمان میز و صندلیهای نامناسب کار کنند یا زمان کالس را جهت تسهیل کار گروهی و دونفری مؤثر به منظور چیدمان دوباره میزها از دست بدهند

در دبیرستان به ندرت کالسهای درس اختصاصی برای هر معلم وجود دارد. دالیل زیادی هستند که باعث میشوند معلمان زبان، یک اتاق اختصاصی تدریس نداشته باشند اگر کالسهای سال باالیی ها کوچک ،باشند گاهی اوقات با یک فضای کوچک مانند یک اتاق سمینار یا دفتر جابه جا میشوند و سپس کالسهای زبان سال پایینیها به هر اتاقی که در آن زمان خالی است انتقال پیدا میکند. ۵۰ ٪از مدارس متوسطه نیوزیلند که آموزش زبان دارند کالسهای

در نتیجه به جای اینکه مدرسه اتاقی را بزرگ زبان ندارند گوتریه,برای آنان تعیین کند دو یا سه کالس کوچک زبان را به هر اتاقی که خالی هستند، میبرند. اگر معلم زبان پاره وقت باشد به آنها یک کالس رسمی نمی دهند و این امر شانس داشتن کالس درسی مخصوص به خودشان را کم میکند. انگیزه باال، مهارتهای یادگیری و رفتار خوب دانش آموزانی که یادگیری یک زبان را انتخاب کرده اند نیز میتواند علیه معلمان در این زمینه عمل کند؛ منطق این قضیه این است که یک چنین دانش آموزان خوبی در کمتر از شرایط ایدئال نیز قادر به یادگیری هستند.

معلمان اظهار ناراحتی کردند که برای قانع کردن مدیران ارشد در مورد اینکه اگر درس در یک کالس تخصصی زبان برگزار شود آموزش زبان مؤثرتر خواهد بود دچار مشکل هستند معلمان اظهار نظر میکنند که صدای آنها بابت دشواری وضعیت فعلیشان شنیده نمیشود. آنان معتقدند که یادگیری زبان آموزان کم میشود اما هیچ مدرکی برای اثبات باین ادعا ندارند. در یک تحقیق اطالعات زیادی در این مورد آشکار شد و مقاالت می کند زیادی در مورد اینکه چگونه باید کالس زبان را چیدمان کرد که بین دانش آموزان دبستان ایجاد انگیزه کند انتشار یافت؛ اما مطلبی راجع به یادگیری زبان و شرایط کالسی آن در این مقاالت ذکر نشده بود.

مطلب مرتبط >>>>  یادگیری زبان کره ای

روش تحقیق:

اطالعاتی از دانش آموزانی که زبان را در یک کالس مجهز و تخصصی یاد میگرفتند جمع آوری شد تا بررسی کنیم آیا دانش آموزان معتقدند که محیط کالس درس، تأثیر مهم و قابل توجهی در یادگیری شان دارد یا خیر؟ درصدد بودیم داده ها را از طیف وسیعی از مدارس و در زبانهای اروپایی و آسیایی جمع آوری کنیم؛ بنابراین یک مدرسه مختلط یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه انتخاب کردیم که در همه آنها زبان های مختلفی تدریس میشد در ابتدا به دنبال معلمان عالقه مند بالقوه بودیم با مدیران مدارس صحبت کردیم و همه آنها با خوشحالی اجازه تحقیق را .دادند فرمهایی را به خانهها فرستادیم تا دانش آموزان و والدینشان آنها را پرکنند جمع آوری دادهها در ماه نوامبر سال ۲۰۵ در ۱۰ کالس سال ششم اتفاق افتاد؛ و زبانهایی مانند فرانسوی ژاپنی و چینی را شامل میشد و در مجموع ۱۰۳ دانش آموز در این تحقیق شرکت کردند.

نامه های مقدماتی و فرمهای اجازه کلی طرح پروژه تحقیقاتی به دانش آموزان نشان داده شده بود بنابراین زمانی که محققان وارد کالس می شدند، سریع بحث را شروع میکردند و از دانش آموزان می پرسیدند چه ویژگیهایی از کالس درس به آنها در یادگیری یک زبان کمک می کند معلم کالس درس نیز در این بحث حاضر بود و مانند یک منشی فهرستی از ویژگیهای ذکر شده را بر روی تخته کالس ثبت میکرد هنگامی که فهرست کامل ،شد محققان پرسش نامه ای را توزیع کردند که در آن آمده بود چه چیزهایی در محیط کالس به شما کمک میکند تا زبان چینی فرانسوی ژاپنی را بهتر یاد بگیرید؟

از دانش آموزان خواسته شد تا ۵ آیتم را در جدولی که در اختیارشان گذاشته شده ،بود رتبه بندی کنند همچنین دو سؤال کلی وجود داشت . آیا فکر میکنید داشتن یک کالس درس تخصصی برای یادگیری زبان خارجی مهم است یا یک کالس درس تخصصی برای سایر درس ها از اهمیت بیشتری برخوردار است؟ لطفاا دالیل پاسخ خود را بنویسید

. »فکر میکنید در چه درسهایی دانش آموزان بیشتر به یک کالس درس تخصصی نیاز دارند؟ لطفاا برای پاسخ خود دلیل بیاورید

تجزیه و تحلیل و نتایج

نمره ۱ تا ۵ به هر آیتم در فهرست رتبه بندی دانش آموز داده شد )نمره ۵ در صدر فهرست مهمترین گزینه است و نمره کل برای هر آیتم در هر کالس محاسبه شد برای هر کالس یک تصویر از ترجیحات دانش آموزان آمد در کالسهای کوچک این پتانسیل و تصور کلی وجود به دست دارد که اگر تصویر نمودار اریب ،شود به آیتمی که توسط تعداد کمی از دانش آموزان

گفته شده نمره باالیی توسط بسیاری از آنها داده شود. تعداد دفعاتی را که هر آیتم توسط تک تک دانش آموزان سپس در هر کالس ذکر شده، شمرده شد و سپس نمره درصدی برای هر آیتم محاسبه شد. این نشان میداد که کدام آیتم در میان دانش آموزان در کالس باالترین رتبه را آورده است . این درصدها به شیوه های مختلفی ترکیب شدند تا شباهتها و تفاوتهای بین جنسیت زبان مورد مطالعه و نظراتی را که اخذ شده بود ارائه دهند در حالی که آیتمهای یکسانی در همه فهرستها بودند؛ رتبه بندی به طور قابل توجهی در حال تغییر بود. برخی از این تفاوت ها مشخصه های یک کالس درس واقعی را منعکس میکرد به عنوان مثال هیچ کدام از کالسهای درس دختران تلویزیون نداشت و همه آنها نداشتن تلویزیون را در فهرستهایشان توضیح داده بودند اما تفاوتهای اساسی دیگری وجود داشت که به نظر میرسد الگوهای خاصی را دنبال میکنند دانش آموزان نقشه را با نمره کلی کرده بودند.

۶۳ درصد به عنوان مهمترین وسیله در هر سه کالس زبان اروپایی انتخاب جدول ذیل این مقایسه ها و نتایج را نشان میدهد پوسترها و نقشه ها باالترین مورد در فهرست چیزهایی بودند که به یادگیری دانش آموزان در کالسهای زبان اروپایی کمک میکردند پوستر و نقشه به روشهای مختلفی به یادگیری دانش آموزان کمک میکرد نظرات بسیاری از دانش آموزان نشان میداد که یادگیری و غوطه ور بودن در فرهنگ زبان مقصد یکی از جنبههای مهم یادگیری زبان در آنان بوده است . همچنین نقشه و پوستر در ایجاد انگیزه به دانش آموزان نقش بسزایی دارند چراکه به دانش آموزان کمک میکنند خود را در کشور زبان مقصد تجسم کنند و همچنین فضای کلی کالس درس را جذاب و خوشایند می .کنند دانش آموزان به کالس درس زبان خود به عنوان مکان آشنا و دنج و اتاقی با فضایی متفاوت نسبت به دیگر کالس هایشان اشاره داشتند. طبق نظر زبان آموزان این فضا به آنها کمک میکرد به مطالعات زبانی خود برسند و کالس درس را

به مکانی لذت بخش برای یادگیری تبدیل می .کرد این تقریباا نظر همه پسران بود که به نظر میرسید بیشتر مستعد و مشتاق هستند که در فرهنگ زبان مقصد غوطه ور شوند.

فناوری های صوتی :

در فهرست تمام کالسهای درس باالی نمودار بود و چند نفر از دانشجویان به طور خاص ذکر کرده بودند که چگونه آهنگها در یادآوری واژگان و ساختارهای جدید برایشانمفید بوده است . تلویزیون در نیمه پایینی فهرست قرار دارد و از مدرسه به مدرسه متفاوت است در فهرست یک کالس رتبه باال ،دارد، در کالس دیگررتبه را داراست و در سومی نداشت. زیرا آن کالس درس تلویزیون نداشت لغت نامه ها و کتابها در نیمه باالی فهرست هستند. طبق نظراتی که ذکر شده به دانش آموزان کمک میکند تا زبان آموزانی مستقل باشند و قادر به چک کردن شک و گمانهایشان هستند و اطلاعاات جدید را بدون اینکه همیشه به معلم وابسته ،باشند خودشان پیدا میکنند کارهای دانش آموزان بر روی دیوارهای کالس درس به چند دلیل . دانش آموزان دوست داشتند کارهایشان نمایش داده شود و به آنچه تولید کرده بودند افتخار میکردند. کارهای دانش آموزان فضای کالس را صمیمی و دنج میکرد و همچنین باعث میشد زبان آموزان بتوانند چیزهای جدیدی از کار هم یاد بگیرند. طبق نظر یکی از زبان آموزان گاهی اوقات دانش آموزان مطلب را به روشی متفاوت از معلم توضیح میدهند که میتوان آن را بهتر یاد گرفت :پوسترها در یک کالس % ۵۰ %از دانش آموزان از پوستر برای تمرکز داشتن در درس یاد کردهاند چند سال قبل این پوسترها برای هفته زبانهای بین المللی طراحی شده بود و هنوز هم برای آن کالس مفید بود؛ ولی پوستر از جمله ویژگیهای کالسهای دیگر نبود واژه نمودار برای پوسترهایی به کار میرود که به جای تصاویر حاوی اطالعات است؛ از جمله پوستر حوزه واژههایی مانند رنگها یا آب و هوا نمودارهای مرجع برای گفتن زمان و جداول فعل و خالصه نکات دستور زبان دانش آموزان اظهار داشتند که نمودارهای دیواری برای تقویت حافظه و ایده گرفتن و بررسی کارها خوب است و گاهی اوقات به فرد کمک میکند چیزهایی را یاد بگیرد بدون اینکه خود خواسته باشد واقعیات به چیزهایی واقعی گفته میشود که معلم از خارج از کالس به کالس می .آورد مثالهای خاص داده شده مانند بسته بندی مواد غذایی، سوغاتی مدلهای سه بُعدی ، بطری نوشیدنی گردنبند صدف از تایلند و غیره اینها مثل پوستر عمل میکنند؛ به فضای کالس درس کمک میکنند تا زبان آموزان احساس کنند در فرهنگ و زبان مقصد هستند

مطلب مرتبط >>>>  فرهنگ کره جنوبی را چقدر می شناسید ؟

رنگ در پایین فهرست بود اما در کالسهای درس فرانسه به ویژه برای پسران برجسته و مهم است در حقیقت در کالس درس فرانسه پسران آیتم دوم بود این موضوع نشان دهنده این واقعیت است که پسران بیشتر از دختران درباره ویژگیهای محیطی که به فضای کالس درس کمک میکند و فرهنگ زبان مقصد را تداعی میکند نظر میدهند. در حالی که پوستر برای دختران و پسران در صدر فهرست قرار داشت پسران بیشتر به دیگر محرکهای بصری مانند نقشه ها تلویزیون و واقعیات امتیاز دادند دختران از سوی دیگر بیشتر نسبت به منابع مرجع مانند فرهنگ لغت،ها نمودارها و کارهای دانش آموزان بر روی دیوارها تمایل نشان داده اند.

در سؤال بعدی از دانش آموزان پرسیده شده بود که آیا داشتن یک کالس درس تخصصی برای یادگیری زبان نسبت به درس های دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است یا اهمیت کمتری دارد. همچنین خواسته شده بود که دالیلی برای پاسخ خود بیاورند. کلمات کلیدی و موضوع پاسخ ها مورد بررسی قرار گرفت و دسته بندي جامع و گسترده ای انجام شد. به غیر از تعداد کمی از دانش آموزان که فکر میکردند همه درسها باید در یک اتاق تخصصی آموزش داده شود، اکثریت گفته بودند که ،آری برای کالسهای زبان حتماا یک کالس تخصصی نیاز است. دالیل آنها به سه دسته تقسیم شده است. اوالا یک کالس درس تخصصی زبان با کمک به دانش آموزان ، یادگیری و حفظ لغات و ساختارها را تسهیل می .کند بسیاری از دانش آموزان به حجم مطلبی اشاره داشتند که یک زبان آموز باید یاد بگیرد و اینکه چطور اشیاء پیرامونی در کالس به آنها در یادآوری مطالب کمک میکنند همچنین مطالب روی دیوارهای کالس منبع آسان و در دسترسی هستند که مخصوصاا به فعالیتهای نوشتاری کمک میکنند. طبق گفته دانش آموزان نگاه کردن و چک کردن مواردی که فراموش کرده اند خیلی به آنها کمک میکند و یا برای تأیید پاسخهایشان خیلی مفید هستند مطالبی که روی دیوار آورده میشود به جهت یادآوری کلمات عبارات و یا ساختارها برای دانش آموزان بسیار الهام بخش و قابل استفاده هستند همچنین نظرات زبان آموزان حاکی از آن بود که اگر منابع مرجع مانند کتابها لغت نامه،ها نمودارهای واژه و دستور زبان در کالس درس به آسانی در دسترسشان باشد به آنان کمک میکند مستقل باشند و بتوانند خودشان بدون اتکا به معلم اطالعات و پاسخ سؤاالتشان را پیدا کنند.

کالس درس تخصصی ،همچنین بازخورد آموزشهای قبلی و ایده هایی برای آموزشهای آتی زبان آموزان نیز فراهم میکند که مانند یک کتاب تمرین زنده برای دانش آموزان عمل میکند و به آنان منابع آسان و در دسترس را یادآوری کرده و گامهای بعدی یادگیری را به ایشان نشان می دهد . ثانیاا كالس اختصاصی انگیزه یادگیری زبان را افزایش میدهد انگیزه به عنوان یک عامل مهم پیش بینی کننده موفقیت در یادگیری زبان همیشه مورد تصّور بوده است که به طور قابل توجهی از طریق یک کالسی با محیطی تخصصی افزایش مییابد برای دانش آموزان زیادی ،نقشه پوستر و واقعیات بُعد دیگری به یادگیری زبانشان میدهد و آنها را با زندگی و مکان افرادی که معلمان در مورد آن صحبت میکنند آشنا میکند. در نظر افراد دیگر این ابزار باعث تمرکز فکر درباره فرهنگ زبان مقصد میشود و به آنها کمک میکند که در آینده خودشان را در آن کشور تجسم کنند.

مطلب مرتبط >>>>  دوره هاای آمادگی آزمون توپیک

نظرات دانش آموزان دو جنبه از انگیزه یادگیری را نشان میدهد که است شخص در محیط یادگیری زبان با آن روبه رو شود در مقوله انگیزه یکپارچه که مربوط به رشد شخصی و غنی سازی است. دانش آموزان با اشتیاق فرهنگ زبان مقصد را می شناسند و میخواهند که بخشی از آن باشند انگیزه ابزاری که در آن دانش آموزان یادگیری زبان را به عنوان ابزاری میدانند که آنها را به اهدافشان می رساند

به عنوان مثال اهداف مربوط به ،سفر، زندگی کار در کشوری که در آن به زبان مقصد سخن گفته، می .شود تحقیقات نشان داده است که هر دو نوع انگیزه به موفقیت در یادگیری زبان دوم مربوط می شود زالیت باون و اسپادا ، ۱۹۹۶ .) در نهایت داشتن یک کالس درس تخصصی برای یادگیری زبان تالش و سخت کوشی دانش آموز را میطلبد موضوع سوم که از پاسخ های دانش آموزان گرفته شده است موضوع چگونه سخت کار کردن در یک کلاس زبان .است آنها معتقدند که یادگیری زبان کاری سخت است و متفاوت از هر درس دیگری است نظرات دیگری نیز این ایده را تقویت می کند؛ چراکه در درسهای دیگر دانش به صورت موضوعات مجزا یا تکه تکه درس داده میشود در حالی که در کالسهای زبان، دانش آموزان باید هر چیزی را که به آنها آموزش داده می شود به یاد داشته باشند و در یک درس باید هر کلمه و ساختاری را که قبالا یاد گرفته اند، به خاطر بیاورند.

در هر سه مدرسه دانش آموزان اظهار کرده اند که محیط آشنا و جذاب یک کالس درس تخصصی پر از چیزهایی است که در آنها برای یادگیری ایجاد انگیزه میکند و تالش برای یادگیری زبان را برای آنها آسان تر میسازد در آخرین سؤال از دانش آموزان پرسیده شده بود که به نظر آنها کدام دروس به یک کالس درس تخصصی بیشتر نیاز دارند به دلیل نیاز به

تجهیزات و امکانات تخصصی ۴۰ درصد از دانش آموزان درس علوم و % ۱۰ از آنان درس هنر را انتخاب کرده بودند.

بعد از درس علوم درس ریاضی با ۲۷ درصد رتبه دوم را داشت . بسیاری از دانش آموزان به نمودارها و پوسترهای کالسهای درس ریاضی شان توجه داشتند هنوز مشخص نیست که آیا منظور توجه آنها، اطالعاتی است که دانش آموزان میتوانند از این پوسترها کسب کنند؛ یا ایجاد محیطی است که

به طور تخصصی برای درس ریاضی درست شده باشد؟ نظرات زیر بیانگر آن است که درس ریاضی و زبان بیش از آنچه که فکر میکنیم به هم مرتبط .اند یکی از دانشجویان اظهار کرد که هر چه مطالب فرانسوی درکالس زبان فرانسه بیشتر باشد به فرد بیشتر کمک میکند که خود را درفرانسه ببیند این تمرکز به وی کمک میکند که با تمام پتانسیل این زبان را یاد بگیرد یکی از نظریه ها درباره کالس ریاضی این است که شما باید با اعداد احاطه شوید تا بتوانید درباره اعداد فکر کنید این نظرات نشان میدهندکه دانش آموزان را توسط محیط می توان به فکر کردن به آن مطلب خاص واداشت. بیشترین درصد پاسخ دانش آموزان حدود ۶۴ ٪بود که طبق آن درس زبان به یک کالس تخصصی نیاز دارد تا فرهنگ و زبان مقصد در آن کامالا قابل مشاهده باشد نتیجه در نهایت ثابت شد حق با معلمانی است که احساس میکردند.دانش آموزانی که زبان را در یک کالس اختصاصی آموزش نمیبینند ضررمیکنند بیشتر از ۱۰ دانش آموزی که در این تحقیق شرکت کردند همگی به خوبی از مزایای کالس درس جذاب و مجهز آگاه بودند معلمان از قدردانی دانش اموزان بابت منابعی که در اختیارشان بود خشنود بودند و ما به عنوان،محقق از نظرات مفید انان درباره چگونگی افزایش انگیزه و یادگیری از طریق محیط کالس استفاده کردیم

زبان آموزان احساس میکردند که یادگیری شان با سهولت دسترسی به منابعی از جمله کتاب تلویزیون تجهیزات صوتی و مهم تر از همه مطالبی که بر روی دیوارها نصب میشود از جمله پوسترها، نمودارها، نقشهها و کارهای دانش آموزان افزایش مییابد. عالوه براین پوستر ،نقشه اشیاء واقعی که نشانگر فرهنگ زبان مقصد است، به دانش آموزان انگیزه میدهد و این محیط آشنا باعث لذت یادگیری می شود

برای ختم ،کالم نظر یکی از دانش آموزان را ذکر میکنیم در کالسهای دیگر هر چیزی که برای یادگیری نیاز دارید به شما داده میشود و یا در کتابتان وجود دارد ولی در کالس زبان مهم است که احساس کنید درجایی هستید که به این زبان صحبت میشود .

You may also like...

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

09191371195