من آلمانی بلدم ایا زبان کره ای به سختی اون هست؟

09191371195