ب نظر خیلی سخت میاد زبان کره ای! موفق باشید

09191371195